Terms and Conditions

Introducere

 

Bine ați venit la http://www.misbits.ro. Acest website este deținut și operat de către Misbits Record Shop. Prin vizitarea website-ului nostru și prin accesarea de informații, de resurse, de servicii, de produse, și de instrumente pe care vi le furnizăm, înțelegeți și sunteți de acord să acceptați următorii termeni și condiții, după cum sunt menționați în prezenta politică (în continuare denumită ”Acordul utilizatorului”), împreună cu termenii și condițiile declarate în Politica de Confidențialitate (vă rugăm să consultați secțiunea privind Politica de Confidențialitate de mai jos pentru mai multe informații).

 

Acest contract intră în vigoare de la data de 09 noiembrie 2013.

 

Ne rezervăm dreptul de a modifica acest Acord de Utilizator la anumite perioade, fără notificare. Confirmați și sunteți de acord că este răspunderea Dumneavoastră să revizuiți Acordul de Utilizator periodic pentru a vă familiariza cu orice modificări. Utilizarea continuă din partea Dumneavoastră a acestui site, după aceste modificări, constituie confirmarea și acordul cu privire la termenii și la condițiile modificate.

 

Confidențialitate
Confidențialitatea este foarte importantă pentru noi. De aceea, am creat o Politică de Confidențialitate separată pentru a explica în detaliu felul în care colectăm, administrăm, prelucrăm, securizăm, și păstrăm informațiile confidențiale. Politica noastră de confidențialitate este inclusă în domeniul de activitate al prezentului Acord de Utilizator. Pentru a citi politica noastră de confidențialitate, în întregime, accesați aici.

 

Încetarea utilizării
Sunteți de acord ca noi, atunci când considerăm acest lucru oportun, putem suspenda sau rezilia accesul Dumneavoastră la întregul website sau la o parte din acesta precum și la resurse, cu sau fără notificare, din orice motiv, inclusiv, fără limitare la acestea, încălcarea prezentului Acord de Utilizator. Orice activitate suspectată ca fiind ilegală, frauduloasă sau abuzivă poate reprezenta motiv pentru încheierea relației cu Dumneavoastră și poate fi trimisă la autoritățile competente de aplicare a legii. La momentul suspendării sau încheierii utilizării, dreptul dumneavoastră de a utiliza Resursele pe care le furnizăm, vor înceta imediat, și ne rezervăm dreptul de a elimina sau de a șterge orice informații pe care le aveți la noi, inclusiv orice informații privind contul sau login.

 

Introduction

Welcome to http://www.misbits.ro. This website is owned and operated by Misbits Record Shop. By visiting our website and accessing the information, resources, services, products, and tools we provide, you understand and agree to accept and adhere to the following terms and conditions as stated in this policy (hereafter referred to as ‘User Agreement’), along with the terms and conditions as stated in our Privacy Policy (please refer to the Privacy Policy section below for more information).

 

This agreement is in effect as of Nov 09, 2013.

 

We reserve the right to change this User Agreement from time to time without notice. You acknowledge and agree that it is your responsibility to review this User Agreement periodically to familiarize yourself with any modifications. Your continued use of this site after such modifications will constitute acknowledgment and agreement of the modified terms and conditions.

 

Privacy

Your privacy is very important to us, which is why we’ve created a separate Privacy Policy in order to explain in detail how we collect, manage, process, secure, and store your private information. Our privacy policy is included under the scope of this User Agreement. To read our privacy policy in its entirety, click here.

 

Termination of Use

You agree that we may, at our sole discretion, suspend or terminate your access to all or part of our website and Resources with or without notice and for any reason, including, without limitation, breach of this User Agreement. Any suspected illegal, fraudulent or abusive activity may be grounds for terminating your relationship and may be referred to appropriate law enforcement authorities. Upon suspension or termination, your right to use the Resources we provide will immediately cease, and we reserve the right to remove or delete any information that you may have on file with us, including any account or login information.

Utilizarea responsabilă și comportamentul

 

Prin vizitarea website-ului nostru și prin accesarea de informații, de resurse, de servicii, de produse, și de instrumente pe care vi le furnizăm, atât direct cât și indirect (în continuare denumite ”Resurse”), sunteți de acord să utilizați aceste Resurse doar pentru scopurile permise de (a) termenii acestui Acord de Utilizator, și (b) de legile, de regulamentele aplicate și de practicile sau liniile directoare general acceptate online.

 

Astfel, înțelegeți că:
a. Pentru a accesa Resursele noastre, vi se poate solicita să furnizați anumite informații despre Dumneavoastră (cum ar fi detalii de identificare, de contact, etc.) care fac parte din procesul de înregistrare, sau care fac parte din capacitatea Dumneavoastră de a utiliza Resursele. Sunteți de acord că orice informații pe care ni le furnizați vor fi întotdeauna exacte, corecte, și actualizate.

b. Sunteți responsabil pentru menținerea confidențialității oricăror informații de login asociate cu orice cont pe care îl utilizați pentru a ne accesa Resursele. În mod similar, sunteți responsabil pentru toate activitățile care au loc în contul Dumneavoastră.

c. Accesarea (sau încercarea de a accesa) oricare dintre Resursele Dumneavoastră, prin orice metode, altele decât prin metodele pe care le furnizăm, este strict interzisă. Sunteți de acord să nu accesați (sau să încercați să accesați) oricare dintre Resursele noastre, prin metode automate, non etice sau neconvenționale.
d. Angajarea în orice activitate care distruge sau interferează cu Resursele noastre, inclusiv serverele și/sau rețelele la care Resursele noastre sunt localizate sau conectate, este strict interzisă.

e. Încercarea de a copia, de a face duplicate, de a reproduce, de a vinde, de a tranzacționa, sau de a revinde resursele noastre este strict interzisă.

f. În cazul în care sunteți responsabil pentru orice consecințe, pierderi, sau daune pe care, direct sau indirect, le suportăm din cauza unor activități neautorizate pe care le desfășurați, după cum se explică mai sus, acest lucru poate atrage răspunderea civilă și penală.

 

Responsible Use and Conduct

By visiting our website and accessing the information, resources, services, products, and tools we provide for you, either directly or indirectly (hereafter referred to as ‘Resources’), you agree to use these Resources only for the purposes intended as permitted by (a) the terms of this User Agreement, and (b) applicable laws, regulations and generally accepted online practices or guidelines.

 

Wherein, you understand that:

a. In order to access our Resources, you may be required to provide certain information about yourself (such as identification, contact details, etc.) as part of the registration process, or as part of your ability to use the Resources. You agree that any information you provide will always be accurate, correct, and up to date.

 

b. You are responsible for maintaining the confidentiality of any login information associated with any account you use to access our Resources. Accordingly, you are responsible for all activities that occur under your account/s.

 

c. Accessing (or attempting to access) any of our Resources by any means other than through the means we provide, is strictly prohibited. You specifically agree not to access (or attempt to access) any of our Resources through any automated, unethical or unconventional means.

 

d. Engaging in any activity that disrupts or interferes with our Resources, including the servers and/or networks to which our Resources are located or connected, is strictly prohibited.

 

e. Attempting to copy, duplicate, reproduce, sell, trade, or resell our Resources is strictly prohibited.

 

f. You are solely responsible any consequences, losses, or damages that we may directly or indirectly incur or suffer due to any unauthorized activities conducted by you, as explained above, and may incur criminal or civil liability.

 

Legea aplicabilă

 

Acest website este controlat de Misbits Record Shop. Poate fi accesat din majoritatea țărilor din întreaga lume. Prin accesarea website-ului, sunteți de acord ca statutele și legile din statul nostru, fără a lua în considerare conflictul de legi și Convenția Națiunilor Unite cu privire la Vânzarea Internațională de Bunuri, se vor aplica tuturor situațiilor privind utilizarea acestui website precum și la achiziționarea oricăror produse sau servicii prin acest site.
În plus, orice acțiune pentru a pune în aplicare acest Acord de Utilizator va fi adusă în fața instanțelor federale sau de stat. Sunteți de acord cu jurisdicția din partea acestor instanțe, și renunțați la orice obiecții privind jurisdicția, locația și inconveniențele acestor instanțe.

 

Garanție

 

CU EXCEPȚIA CAZULUI ÎN CARE SE MENȚIONEAZĂ ALTFEL, Misbits Record Shop DECLINĂ ÎN MOD EXPRES TOATE GARANȚIILE ȘI CONDIȚIILE DE ORICE FEL, EXPRESE SAU IMPLICATE, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE LA ACESTEA, GARANȚIILE IMPLICATE ȘI CONDIȚIILE DE COMERCIALIZARE, DE CARACTER ADECVAT PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI DE NEÎNCĂLCARE.

 

Governing Law

This website is controlled by Misbits Record Shop. It can be accessed by most countries around the world. By accessing our website, you agree that the statutes and laws of our state, without regard to the conflict of laws and the United Nations Convention on the International Sales of Goods, will apply to all matters relating to the use of this website and the purchase of any products or services through this site.

Furthermore, any action to enforce this User Agreement shall be brought in the federal or state courts You hereby agree to personal jurisdiction by such courts, and waive any jurisdictional, venue, or inconvenient forum objections to such courts.

 

Guarantee

UNLESS OTHERWISE EXPRESSED, Misbits Record Shop EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT.